IT CASSS

O nás

IT-CASS bola založená s cieľom poskytovať služby v oblasti riadenia procesov informačných technológií, informačnej bezpečnosti, IT infraštruktúry, IT outsourcingu a projektového riadenia.

Zámerom spoločnosti je dodávať vysokokvalitné, špecifické a na klienta a kvalitu orientované služby, poradenstvo alebo riešenia, ktorými disponujú nadnárodné spoločnosti a smerovať takéto služby aj na stredné a malé podniky.

V súčasnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete je potrebné, aby všetky typy a veľkosti spoločností mali efektívne nastavené a riadené procesy, postupy a infraštruktúru informačných technológií.

Preto mottom IT-CASS je "chceme vedieť o vašich problémoch"... „avšak nepovieme len, čo je potrebné vyriešiť, ale aj ako sa k cieľu dostať efektívne, riadene, kontrolovane...“Súčasťou navrhovaných riešení je aj zdôvodnenie ako a prečo bude zvolené riešenie dlhodobo udržateľné.

IT-CASS ponúka/predstavuje individuálny prístup, avšak s využitím a aplikovaním všeobecne platných a uznávaných medzinárodných rámcov pre konkrétnu oblasť a problematiku.


Consulting

Poradenstvo (konzultačné služby) v oblasti riadenia biznis a IT procesov je založené najmä na dôslednej analýze a následnom návrhu optimálnych a efektívnych procesov tak, aby podporovali zvolenú stratégiu vedenia spoločnosti. Medzi kľúčové oblasti patria:

IT CASSS
 • Zadefinovanie/analýza IT a biznis stratégie
 • Zhodnotenie efektívnosti väzieb medzi riadením IT a obchodnej činnosti (IT & Business alignment)
 • Nákup a licencovanie IT služieb
 • Outsourcing
 • Prevádzkové postupy a procedúry
 • Business continuity management
 • Projektové riadenie

Advisory

Poradenstvo spojené s informačnou bezpečnosťou a riadením rizika spočíva najmä v GAP analýze alebo samotnom návrhu postupov a procesov informačnej bezpečnosti, riadenia prístupu, ochrany pred únikom informácií (DLP) a prípadných ďalších oblastí na to, aby boli uvedené oblasti efektívne pokryté, alebo aby boli identifikované miesta pre zlepšenie.

IT CASSS

GAP analýza alebo návrhsú zvyčajne vykonávané voči medzinárodným normám a štandardom, ale aj voči interným pravidlám, postupom a smerniciam spoločnosti.

Na základe výsledkov úvodnej analýzy (alebo návrhu) sú následne pripravené alebo navrhnuté efektívne postupy a smernice, ich zavedenie do praxe spojené so školeniami a budovaním povedomia tak, aby boli všetky kľúčové oblasti riadenia rizika adekvátne pokryté kontrolnými postupmi.


Solutions

Uisťovacie alebo auditné služby v oblasti informačných systémov, informačnej bezpečnosti zahŕňajú výkon posúdení alebo auditov či už z hľadiska legislatívnych požiadaviek, požiadaviek na súlad s metodikou alebo štandardami, ktoré bývajú záväzné v určitom rozsahu pre všetky typy spoločností.

IT CASSS

Rozsah takýchto služieb býva rozdielny v závislosti od veľkosti spoločnosti, jeho vlastníckych štruktúr a v neposlednom rade aj od samotných požiadaviek vedenia. Tieto služby bývajú častokrát súčasťou poradenstva spojeného s návrhom alebo úpravou súčasných postupov, ako je spomenuté vyššie.


Services

Efektívne navrhnutie, správa a údržba IT/IS riešení, spočíva v správnom pochopení biznis modelu a vízie vedenia a s tým spojených možných úskalí. Dôležitým aspektom je funkčná a flexibilná architektúra, ktorá zohľadní špecifické potreby a kritériá s dôrazom na užívateľskú jednoduchosť a efektívnosť. Kľúčovými oblasťami pritom sú:

 • Systémová integrácia
 • Licenčný manažment
 • Outsourcing výkonu a správy
 • Virtualizácia a cloudové služby/riešenia
IT CASSS